MalaAkademia.glogow.pl Kurs komputerowy w Głogowie ECDL CORE - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

ECDL Core – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

CENA: BEZPŁATNY (patrz 'Adresaci szkolenia')

CENA ZAWIERA: udział w zajęciach - wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, salę szkoleniową wraz z komputerami, zaświadczenie/dyplom ukończenia szkolenia

ADRESACI KURSU:

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
W bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Przyjazny komputer 🙂 Certyfikowane kompetencje ICT – twój klucz do sukcesu” mogą uczestniczyć osoby, które spełniają poniższe warunki:
* są w wieku od 25 do 64 lat,
* uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC,
* nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) i/lub Poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych) /lub Działaniu 9.3 (Upowszechnienie formalnego kształcenia dorosłych),
* są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi,
Kryteria szczegółowe (wymaga się spełnienie minimum 1 z niżej wymienionych):
* wykształcenie co najwyżej średnie i/lub,
* pozostają bez zatrudnienia przez okres ponad 6 miesięcy i/lub
* ukończyły 50 rok życia.

MIEJSCE KURSU: Sala wykładowa - ul. Polska 9, 67-200 Głogów

RODZAJ KURSU: Kursy komputerowe  |   Poziom: Podstawowy, Średnio-zaawansowany


CZAS TRWANIA: 120 h


FORMA ZAJĘĆ:

warsztaty praktyczne obejmujące szkolenia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów, projektora oraz innych materiałów dydaktycznych. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika


CERTYFIKAT: ECDL Core

PROWADZĄCY: Doświadczony trener, specjalista z dziedziny IT

Czym jest ECDL?

Komu potrzebny jest ECDL?
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania, ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:

 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Korzyści dla społeczeństwa:

 • podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
 • otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

Szkolenie ECDL Core – 120 h

Obejmuje wszystkie 7 modułów. Każdy ww. moduł zakończony zostaje egzaminem, po którego zaliczeniu Uczestnik otrzymuje certyfikat.

ECDL Core – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Wertyfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Użytkowanie baz danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Zakres tematyczny ECDL Core obejmuje:

Egzamin teoretyczny:

 • Podstawy technik informatycznych – dotyczący użytkowania i zastosowań komputerów.

Egzaminy praktyczne:

 • Użytkowanie komputerów – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
 • Przetwarzanie tekstów – używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.
 • Arkusze kalkulacyjne – podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
 • Bazy danych – pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna – grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
 • Usługi w sieciach informatycznych – zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z -autostrady informatycznej.

Program szkolenia:

 1. Podstawy technik informacyjnych i komunikacyjnych
  • pojęcia hardware, czynników, które mogą wpłynąć na wydajność komputera
   oraz pojęcia urządzeń peryferyjnych,
  • pojęcia software, w tym również dotyczącą powszechnych aplikacji oraz oprogramowania systemów operacyjnych,
  • sieci komputerowye oraz różnye sposoby łączenia się z Internetem.
  • pojęcia Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), łącznie z przykładami i ich praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu,
  • zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy użyciu komputerów,
  • zagadnienia związane z ochroną bezpieczeństwa użytkowania komputera,
  • zagadnienia prawne związane z użytkowaniem komputera.
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  • korzystanie z głównych elementów systemu operacyjnego, w tym umiejętności ustalenia najważniejszych parametrów konfiguracyjnych oraz skorzystania z funkcji pomocy,
  • sprawne używanie funkcji pulpitu oraz skuteczne poruszanie się w środowisku graficznym,
  • podstawowye koncepcje zarządzania plikami, w tym organizacji plików i folderów w sposób, który czyni je łatwiejszymi do zidentyfikowania i odnalezienia,
  • używanie oprogramowania użytkowego mającego na celu kompresję i dekompresję plików oraz używanie oprogramowania antywirusowego,
  • używanie prostego edytora tekstu oraz drukowanie korzystając z funkcji systemu operacyjnego.
 3. Przetwarzanie tekstów (MS Word 2007/10)
  • praca z dokumentami i zapisywanie ich w postaci różnych formatów plików,
  • wybór odpowiednich opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia
   szybkości i efektywności pracy,
  • tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania,
  • zastosowanie różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowanie dobrych praktyk odnoszących się do wyboru odpowiednich opcji formatowania,
  • wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków,
  • przygotowywaniaedokumentów przed dokonaniem wysyłki seryjnej,
  • stosowanie opcji ustawień strony oraz dokonywanie sprawdzenia i poprawy
   napisanego tekstu przed ostatecznym wydrukowaniem.
 4. Arkusze kalkulacyjne (MS Excel 2007/10)
  • praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików,
  • używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania
   jakości i efektywności pracy,
  • wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwanie się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych,
  • edycja wierszy i kolumn w arkuszu. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i odpowiednia zmiana nazwy arkuszy,
  • tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych
   funkcji dotyczących arkuszy kalkulacyjnych. Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach,
  • formatowanie liczb i zawartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z
   kilku arkuszy ),
  • wybór, tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania
   informacji,
  • prawidłowe ustawienia strony ze skoroszytem oraz sprawdzenie i poprawa
   zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem.
 5. Użytkowanie baz danych (MS Access 2007/10)
  • rozumienie istoty baz danych oraz sposobu ich organizacji i używania,
  • tworzenie prostych baz danych i poglądu ich zawartości w różnych trybach,
  • tworzenie tabel, określania i modyfikowania pól i ich właściwości, wprowadzanie i edycji danych w tabeli,
  • sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenie, modyfikacja i uruchamianie kwerendy w celu wybierania określonych informacji z bazy danych,
  • rozumienie czym jest formularz i tworzenie formularza w celu wprowadzania,
   modyfikowania i usuwania rekordów i danych w rekordach,
  • tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do rozpowszechnienia.
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna (MS PowerPoint 2007/10)
  • używanie aplikacji oraz zapisywanie prezentacji w różnych formatach plików,
  • korzystanie z istniejących funkcji, np. funkcji Pomoc w celu zwiększenia wydajności pracy,
  • rozróżnianie sposobów wyświetlania prezentacji wraz z umiejętnością zastosowania, podczas ich użycia, różnych sposobów układu i wyglądu slajdów,
  • wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu w prezentacjach oraz stosowanie dobrych praktyk w nadawaniu tytułów slajdom,
  • wybieranie rodzaju, tworzenie i formatowanie wykresów w celu przekazania w
   odpowiedni sposób specyficznych informacji,
  • wstawianie i edycja obrazów i rysunków,
  • stosowanie animacji i różnych efektów przejść oraz sprawdzenie i poprawienea zawartości prezentacji przed jej końcowym wydrukiem i rozpowszechnieniem.
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
  • czym jest Internet oraz podstawowe pojęcia z nim związane.
  • wykonywanie typowych zadania związanych z przeszukiwaniem sieci łącznie ze zmianą ustawień przeglądarki,
  • poszukiwanie informacji w sieci oraz wykazywanie się umiejętnością wypełniania i wysyłania formularzy dokumentów umieszczonych w sieci,
  • zapisywanie strony internetowej oraz ściąganie plików z Internetu, jak również kopiowanie zawartości stron do dokumentu.
  • czym jest e-mail oraz wady i zalety użycia tego sposobu komunikacji, jak również inne metody komunikacji,
  • zasady dobrego wychowania (etykiety) i wymogi dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z poczty elektronicznej,
  • tworzenie, sprawdzanie poprawności językowej i wysyłanie e-maili. Odpowiadanie na e-maile, przesyłanie dalej, załączanie plików i drukowanie e-maili,
  • sposoby zwiększenia wydajności pracy podczas pracy z oprogramowaniem
   poczty elektronicznej. Organizowanie i zarządzanie przesyłkami e-mail.

Certyfikat ECDL Core stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że uczestnik ma możliwość kontynuowania zdawania egzaminów w ciągu 3 lat od daty pierwszego egzaminu.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Rekrutacja

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 2. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (pobierz)
 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo (pobierz)
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu (pobierz)
  • Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia – dot. osób w wieku powyżej 64 r.ż. (pobierz)
 5. Oświadczenie o braku wsparcia w ramach innych Działania 9.3/Poddziałań 9.6.1 i 9.6.2 (pobierz)

DOKUMENTY DOT. PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (podpisywane pierwszego dnia szkolenia):

 1. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych – wersja ob. do II 2014r. (pobierz)
  • Zgodna na przetwarzanie danych osobowych – wersja ob. od III 2014r. (pobierz)
 2. Umowa uczestnictwa w Projekcie (pobierz)
 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (pobierz)
 4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (pobierz)

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Rekrutacja w Projekcie ma charakter stały i obejmuje cały okres trwania Projektu.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn.
 3. W trakcie rekrutacji zostanie wyłonionych 1200 Uczestników Projektu z województwa: dolnośląskiego.
 4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  • złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
  • analiza ww. dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną,
  • podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie.
 5. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  • za komplet dokumentów rekrutacyjnych upoważniający do przyjęcia Kandydata do Projektu i podpisania Umowy uczestnictwa, uznaje się: wypełniony i podpisany własnoręcznie Formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 str.), oświadczenie o statusie Kandydata (osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub pracująca), oświadczenie o braku wsparcia w ramach innych projektów unijnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne na stronie internetowej Projektu (www.przyjazny-komputer.pl) oraz w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00,
  • dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wybranej formie: dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście do Biura Projektu LUB dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz przesłać pocztą do Biura Projektu (za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego),
  • dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 w Biurze Projektu.
 6. O przyjęciu na szkolenie decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, tj. kryteriów formalnych, dostępu oraz szczegółowych, określonych niniejszym Regulaminem. Rejestracja poprzez złożenie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata/ki do udziału w projekcie.
 7. Kryteria formalne:
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 8. Kryteria dostępu:
  • są w wieku od 25 do 64 lat,
  • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC,
  • nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) i/lub Poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w  zakresie ICT i znajomości języków obcych) /lub Działaniu  9.3 (Upowszechnienie formalnego kształcenia dorosłych),
  • są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi,
 9. Kryteria szczegółowe (wymaga się spełnienie minimum 1 z niżej wymienionych):
  • wykształcenie co najwyżej średnie i/lub,
  • pozostają bez zatrudnienia przez okres ponad 6 miesięcy i/lub
  • ukończyły 50 rok życia.
 10. W celu wyboru Uczestników/czek Projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która po weryfikacji złożonych przez Kandydatów/tki dokumentów. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a także listę osób rezerwowych. Osoby z listy rezerwowej zostają zakwalifikowane na listę podstawową w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. W przypadku zwolnienia się miejsca dla Kandydata z listy rezerwowej, zostanie on niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o możliwości przystąpienia do szkolenia.
 11. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Kandydata drogą mailową lub telefoniczną, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Lista osób zakwalifikowanych zostanie również  umieszczona na stronie internetowej Projektu i będzie dostępna w Biurze Projektu.
 12. Organizator  zastrzega sobie możliwość zamknięcia procesu rekrutacji na daną edycję szkolenia po wpłynięciu liczby zgłoszeń od Kandydatów/Kandydatek przekraczającej 200% przygotowanych miejsc na daną edycję szkoleń.
 13. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w 1 szkoleniu, tj. ECDL Start (4 moduły szkoleniowe) lub ECDL Core (7 modułów szkoleniowych).

„Przyjazny komputer 🙂 Certyfikowane kompetencje ICT – twój klucz do sukcesu” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.


Mała Akademia

Mała Akademia – najlepsze kursy w Głogowie! nauczymy Cię! Skutecznie. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego i hiszpańskiego oraz w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i kursów z obszarów sztuk kreatywnych, technologii komputerowych oraz umiejętności zawodowych i zagadnień biznesowych. E-mail // Tel // Facebook // Twitter // Google+ // YouTube // RSS.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół z przyjemnością pomoże Państwu w każdej chwili z każdym ogólnym lub technicznym pytaniem, jak również z sugestiami i komentarzami.