MalaAkademia.glogow.pl Kurs komputerowy w Głogowie ECDL Start - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

ECDL Start – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

CENA: BEZPŁATNY (patrz 'Adresaci szkolenia')

CENA ZAWIERA: udział w zajęciach - wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, salę szkoleniową wraz z komputerami, zaświadczenie/dyplom ukończenia szkolenia

ADRESACI KURSU:

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
W bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Przyjazny komputer 🙂 Certyfikowane kompetencje ICT – twój klucz do sukcesu” mogą uczestniczyć osoby, które spełniają poniższe warunki:
* są w wieku od 25 do 64 lat,
* uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC,
* nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) i/lub Poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych) /lub Działaniu 9.3 (Upowszechnienie formalnego kształcenia dorosłych),
* są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi,
Kryteria szczegółowe (wymaga się spełnienie minimum 1 z niżej wymienionych):
* wykształcenie co najwyżej średnie i/lub,
* pozostają bez zatrudnienia przez okres ponad 6 miesięcy i/lub
* ukończyły 50 rok życia.

MIEJSCE KURSU: Sala wykładowa - ul. Polska 9, 67-200 Głogów

RODZAJ KURSU: Kursy komputerowe  |   Poziom: Podstawowy


CZAS TRWANIA: min. 56h / max. 80h


FORMA ZAJĘĆ:

warsztaty praktyczne obejmujące szkolenia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów, projektora oraz innych materiałów dydaktycznych. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika


CERTYFIKAT: ECDL Start

PROWADZĄCY: Doświadczony trener, specjalista z dziedziny IT

Czym jest ECDL?

Komu potrzebny jest ECDL?
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania, ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:

 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Korzyści dla społeczeństwa:

 • podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
 • otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

Certyfikat ECDL START skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w zakresie wybranych czterech z siedmiu modułów, dostępnych w programie ECDL CORE.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego.

Ten certyfikat stanowi alternatywę dla osób, które z różnych przyczyn nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego ECDL CORE. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.

Na certyfikacie ECDL START będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdaje egzaminy.


Szkolenie ECDL Start – min. 56h / max. 80h

Uczestnik wybiera 4 z 7 modułów, wchodzących w skład kompletnego Certyfikatu ECDL Core.
Uczestnik, który uzyska Certyfikat ECDL Start ma dalszą możliwość zrealizowania we własnym zakresie pozostałych modułów z ECDL Core.

Program szkolenia:

ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ:

 1. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 2. Arkusze kalkulacyjne (MS Excel 2007/10)
 3. Użytkowanie baz danych (MS Access 2007/10)
 4. Grafika menedżerska i prezentacyjna (MS PowerPoint 2007/10)

ECDL Start – jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie czterech modułów (przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menadżerska i prezentacja, przeglądanie stron internetowych i komunikacja) dostępnych w programie ECDL Core. ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy. Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. ECDL Start umożliwia uzyskanie certyfikatu po zdaniu egzaminów z 4-rech dowolnych modułów.

ECDL Start – jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL Core. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że uczestnik ma możliwość kontynuowania zdawania egzaminów w ciagu 3 lat od daty pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL Core i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

ECDL Start jest adresowany do tych kandydatów, którzy z różnych powodów nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.


Szkolenie ECDL Core – 120 h

Obejmuje wszytkie 7 modułów. Każdy ww. moduł zakończony zostaje egzaminem, po którego zaliczeniu Uczestnik otrzymuje certyfikat.

ECDL Core – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Wertyfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Użytkowanie baz danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat ECDL Core stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że uczestnik ma możliwość kontynuowania zdawania egzaminów w ciągu 3 lat od daty pierwszego egzaminu.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Rekrutacja

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 2. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (pobierz)
 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo (pobierz)
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu (pobierz)
  • Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia – dot. osób w wieku powyżej 64 r.ż. (pobierz)
 5. Oświadczenie o braku wsparcia w ramach innych Działania 9.3/Poddziałań 9.6.1 i 9.6.2 (pobierz)

DOKUMENTY DOT. PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (podpisywane pierwszego dnia szkolenia):

 1. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych – wersja ob. do II 2014r. (pobierz)
  • Zgodna na przetwarzanie danych osobowych – wersja ob. od III 2014r. (pobierz)
 2. Umowa uczestnictwa w Projekcie (pobierz)
 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (pobierz)
 4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (pobierz)

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Rekrutacja w Projekcie ma charakter stały i obejmuje cały okres trwania Projektu.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn.
 3. W trakcie rekrutacji zostanie wyłonionych 1200 Uczestników Projektu z województwa: dolnośląskiego.
 4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  • złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
  • analiza ww. dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną,
  • podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie.
 5. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  • za komplet dokumentów rekrutacyjnych upoważniający do przyjęcia Kandydata do Projektu i podpisania Umowy uczestnictwa, uznaje się: wypełniony i podpisany własnoręcznie Formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 str.), oświadczenie o statusie Kandydata (osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub pracująca), oświadczenie o braku wsparcia w ramach innych projektów unijnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne na stronie internetowej Projektu (www.przyjazny-komputer.pl) oraz w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00,
  • dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wybranej formie: dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście do Biura Projektu LUB dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz przesłać pocztą do Biura Projektu (za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego),
  • dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 w Biurze Projektu.
 6. O przyjęciu na szkolenie decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, tj. kryteriów formalnych, dostępu oraz szczegółowych, określonych niniejszym Regulaminem. Rejestracja poprzez złożenie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata/ki do udziału w projekcie.
 7. Kryteria formalne:
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 8. Kryteria dostępu:
  • są w wieku od 25 do 64 lat,
  • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC,
  • nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) i/lub Poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w  zakresie ICT i znajomości języków obcych) /lub Działaniu  9.3 (Upowszechnienie formalnego kształcenia dorosłych),
  • są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub pracującymi,
 9. Kryteria szczegółowe (wymaga się spełnienie minimum 1 z niżej wymienionych):
  • wykształcenie co najwyżej średnie i/lub,
  • pozostają bez zatrudnienia przez okres ponad 6 miesięcy i/lub
  • ukończyły 50 rok życia.
 10. W celu wyboru Uczestników/czek Projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która po weryfikacji złożonych przez Kandydatów/tki dokumentów. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a także listę osób rezerwowych. Osoby z listy rezerwowej zostają zakwalifikowane na listę podstawową w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. W przypadku zwolnienia się miejsca dla Kandydata z listy rezerwowej, zostanie on niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o możliwości przystąpienia do szkolenia.
 11. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Kandydata drogą mailową lub telefoniczną, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Lista osób zakwalifikowanych zostanie również  umieszczona na stronie internetowej Projektu i będzie dostępna w Biurze Projektu.
 12. Organizator  zastrzega sobie możliwość zamknięcia procesu rekrutacji na daną edycję szkolenia po wpłynięciu liczby zgłoszeń od Kandydatów/Kandydatek przekraczającej 200% przygotowanych miejsc na daną edycję szkoleń.
 13. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w 1 szkoleniu, tj. ECDL Start (4 moduły szkoleniowe) lub ECDL Core (7 modułów szkoleniowych).

„Przyjazny komputer 🙂 Certyfikowane kompetencje ICT – twój klucz do sukcesu” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Mała Akademia

Mała Akademia – najlepsze kursy w Głogowie! nauczymy Cię! Skutecznie. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego i hiszpańskiego oraz w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i kursów z obszarów sztuk kreatywnych, technologii komputerowych oraz umiejętności zawodowych i zagadnień biznesowych. E-mail // Tel // Facebook // Twitter // Google+ // YouTube // RSS.

Zapisz się

Nie wahaj się – sprawdź więcej informacji i od razu się zapisz.

ZAPISUJĘ SIĘ!

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!