Regulamin kursów językowych

 1. Mała Akademia oferuje wysoką jakość i skuteczność nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego.
 2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Słuchacza jest rozwiązanie odpowiedniego testu i bezpłatna rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Słuchacz otrzymuje schemat z indywidualną ścieżką rozwoju językowego oraz program kursu na dany rok szkolny.
 3. Grupy są tworzone w oparciu o wynik testu pisemnego i rozmowy z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb. Ilość osób w grupie wynosi: dzieci 4-5 lat: 7-10 osób; 6-18 lat: 7-12 osób; dorośli (19+) 7-10 osób. O miejscu w grupie decyduje płatność.
 4. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia oraz wniesieniu opłaty i jest akceptacją niniejszego Regulaminu, będącego integralną częścią Umowy. Słuchacze płacą wyłącznie za efektywne godziny; dni wolne od zajęć znajdują się w Harmonogramie Zajęć na www.MalaAkademia.glogow.pl
 5. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i native speakers posiadających odpowiednie kwalifikacje. Mała Akademia zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 6. Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności lektora. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia są odrabiane w innym terminie uzgodnionym wspólnie ze Słuchaczami.
 7. Słuchacz, który dołączył do grupy z opóźnieniem lub opuścił kilka zajęć z powodu choroby lub wyjazdu, nabywa prawo do trzech w roku bezpłatnych konsultacji tzw. tutorials.
 8. Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów.
  • grupy dzieci 4-5 lat:
   • zajęcia 2x45min tyg.(62 godz. lekcyjne);
   • 6-10 lat: 2×60 min (62 godz.)
  • grupy GE dzieci i młodzieży oraz dorośli 19+ zajęcia 2x 90 min (124 godz. lekcyjne)
  • grupy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych 2x 90min (124 godz.)
   Uwaga – jedne zajęcia dodatkowe w semestrze są obowiązkowe i są wliczone w powyżej wymienioną ilość godzin.
   Kursy intensywne i indywidualne odbywają się według odrębnych założeń.
 9. Szkoła zapewnia sobie prawo do zwiększenia liczebności grupy do 12 osób w przypadku zmiany grupy przez Słuchacza lub nie zgłoszonej w biurze opłaty.
 10. Mając na uwadze sprawne funkcjonowanie szkoły, dyrekcja może:
  • podjąć decyzję o połączeniu grup mniejszych niż wymagane minimum oraz o zmianie terminu zajęć.
  • W przypadku potwierdzonych 5-6 osób w grupie, zajęcia 90 min. ulegają skróceniu do 75 minut, a w przypadku 4 osób do 60 minut. Zajęcia 60 min. grupach 4-6 dzieci trwają 45 minut. Zajęcia w skróconym wymiarze czasowym gwarantują pełną realizację programu i założonych celów nauczania.
  • Na życzenie Klientów szkoła organizuje intensywny program 2x 90 minut w grupach do 6 osób za dodatkową opłatą.
 11. W przypadku niewystarczającej ilości chętnych do powstania grupy, proponuje się zajęcia w innej grupie na swoim poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin, dopłatę do wymaganego minimum siedmiu osób lub zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o zrealizowane zajęcia.
 12. Dla dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłat dostępny w siedzibie szkoły.
 13. Koszty kursów podane są w Cennikach. Zniżki za wcześniejszą wpłatę (oferowane w promocjach) są podawane dla zajęć 90-min i obliczane proporcjonalnie dla zajęć krótszych (1/2 kwoty zniżki dla zajęć 45-min. i 1/3 kwoty dla 60-min.). Niedokonanie płatności w terminie może spowodować skreślenie Słuchacza z listy uczestników. Opłaty wnoszone nieterminowo są powiększane o kwotę 25zł -100zł w zależności od rodzaju kursu.
 14. Szkoła stosuje system rabatów zgodnie z Cennikiem. Klient ma prawo wyboru jednej zniżki, która mu najbardziej odpowiada. Łączna suma zniżek nie może przekroczyć 20% ceny kursu.
 15. Słuchacze są zobowiązani zaopatrzyć się w podstawowy podręcznik i zeszyt z ćwiczeniami. Słuchacze mają możliwość zakupu książek z 5-10% bonifikatą w biurze szkoły. Materiały uzupełniające są w cenie kursu.
 16. Warunkiem kontynuacji nauki na kolejnym poziomie jest zaliczenie minimum 60% przewidzianych w programie testów na ocenę pozytywną. Słuchacze otrzymują Oceny Postępów w lutym i czerwcu oraz świadectwo ukończenia danego poziomu zaawansowania na zakończenie roku (Finale).
 17. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia, bez względu na czas trwania nieobecności czy powód. Istnieje możliwość nadrobienia materiału podczas zalecanych ze względów metodycznych dyżurów lektorów tutorials (pkt 7).
 18. W przypadku rezygnacji z kursu, za termin rozwiązania umowy uważa się ostatni dzień miesiąca, w którym została zgłoszona pisemna rezygnacja w biurze szkoły. Zwroty płatności przyznawane są według Tabeli Zwrotów dostępnej w biurze.
 19. Cena kursu może ulec zmianie od drugiego semestru jednak nie dotyczy to osób, które wniosły opłatę całoroczną.
 20. Słuchacze mają prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki zgodnie z jej Regulaminem. Warunkiem jest wpłata 20 zł depozytu zwracanego po oddaniu wszystkich materiałów.
 21. Słuchacze mają prawo do uczestnictwa w dodatkowym bezpłatnym pozalekcyjnym programie: klubach konwersyjnych oraz warsztatach językowych i egzaminacyjnych. Terminy w Harmonogramie zajęć. Nieobecność na dodatkowych zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.
 22. Studenci grup egzaminacyjnych FCE, CAE i CPE chcący zdawać egzamin z Małą Akademią mają obowiązek uczestniczenia w kursie przez cały rok szkolny oraz zdawania trzech testów próbnych mock exams – terminy w Harmonogramie Zajęć .
 23. Studenci zapisują się na egzaminy Cambridge w biurze szkoły. Rekomendacją przystąpienia do egzaminu w danej sesji jest minimum ocena C uzyskana z przynajmniej dwóch testów próbnych Zapisy na egzaminy Cambridge odbywają się na zasadach ustalonych przez organizatora Cambridge University.
 24. Ceny kursów nie uwzględniają opłat za egzaminy międzynarodowe, które jednakże są konkurencyjne w stosunku do innych organizatorów.
 25. Od Słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach, dewastacji sal, kradzieży oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe. Studenci są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych podczas zajęć.
 26. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci poza godzinami zajęć, stąd prosimy Rodziców o zapewnienie im odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Prosimy o nie pozostawianie rzeczy osobistych bez nadzoru; rzeczy znalezione są do odbioru w siedzibie.
 27. Szkoła Mała Akademia zobowiązana do przestrzegania praw autorskich i zastrzega sobie prawo do kopiowania materiałów wyłącznie zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi zasadami.
 28. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć w swoich broszurach, na stronie internetowej lub w witrynie szkolnej.
 29. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag prosimy uprzejmie o kontakt z lektorem, biurem szkoły lub z dyrekcją: tel. +48 535 50 70 80; e-mail: info@MalaAkademia.glogow.pl .
  Szkoła przeprowadza w listopadzie i maju ankiety oceny kursów – prosimy uprzejmie o współpracę. Analizy ankiet znajdują się w dziale Referencje stronie na www.MalaAkademia.glogow.pl
 30. Skargi i Wnioski należy składać w formie pisemnej w biurze szkoły lub przesyłać listownie na adres jednej z siedzib (KONTAKT). Przesłane skargi/wnioski zostaną rozpatrzone w okresie do dwóch tygodni.

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!