Słownik kierunków studiów

Sprawdź co jest dla Ciebie najlepsze »

Masz pomysł na siebie, ale nie wiesz do końca, na jakich uczelniach znajdziesz kierunki sprzyjające Twoim zainteresowaniom? Zajrzyj do naszego słowniczka! Pomoże Ci on wybrać odpowiednie zajęcia przygotowujące do studiów.

Należy jednak pamiętać, że podane tutaj informacje nie są wiążące. Różne uczelnie mają bowiem różne zapatrywania na to, co chcą przekazać studentom. Słowniczek ma Wam dać jedynie ogólne pojęcie tego, czego będą Was uczyć na studiach i czego będą wymagać na poprzedzających je egzaminach wstępnych.

Na wielu uczelniach artystycznych, oprócz egzaminu praktycznego istnieje także rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca prawdziwość zainteresowań kandydata wybranym kierunkiem studiów, połączona najczęściej z prezentacją prac własnych kandydata.

Na niektórych uczelniach architektonicznych kandydat musi także przejść przez test teoretyczny sprawdzający jego umiejętność matematyczno-logicznego myślenia.


Grafika

na uczelniach artystycznych

Studia ogólnoplastyczne dające możliwość zdobycia doświadczenia w grafice tradycyjnej – warsztatowej (linoryt, sucha igła, miedzioryt itp.) oraz grafice projektowej (często mylnie nazywanej komputerową – komputer to jedno z narzędzi na tym kierunku). Student zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu historii i socjologii sztuki oraz wiedzę o współczesnej grafice. Takie przygotowanie rozwija samodzielność twórczego myślenia, daje wiedzę z zakresu problematyki sztuk graficznych jak i wiedzę technologiczną (obsługa programów graficznych, przygotowanie do druku itp.).

Najczęstsze specjalizacje:

 • Projektowanie graficzne (plakat i ilustracja, formy identyfikacyjne, projektowanie wydawnictw – tradycyjnych i cyfrowych itp.);
 • Grafika warsztatowa (linoryt, sucha igła, miedzioryt itp.)

Egzamin jest zazwyczaj trójetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (często wymagane jest stworzenie jakieś formy graficznej – np. plakat – odpowiedź na słowo-hasło)


Architektura

na uczelniach politechnicznych

Studia inżynierskiej przygotowują do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych.

Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, technik i technologii budowania, rozwiązywania problemów infrastruktury technicznej a także obszernej wiedzy z zakresu gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego (funkcjonalność, komunikacja). Od studentów wymaga się także kreatywności i zmysłu plastycznego, czemu służą zajęcia artystyczne z rysunku i malarstwa (choć są one tylko dodatkiem).

Najczęstsze specjalizacje:

 • Architektura (studenci pogłębiają wiedzę w sferze projektowania obiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem)
 • Urbanistyka / Gospodarka przestrzenna (studenci nabywają umiejętności projektowania przestrzeni w skali urbanistyczno-architektonicznej – planowanie przestrzenne, komunikacja, infrastruktura)
 • Ochrona zabytków (studenci pogłębiają umiejętności oraz wiedzę w sferze renowacji obiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem także historycznym).

Egzamin najczęściej jest

 • dwuetapowy: 1. rysunek z natury (martwa natura lub postać); 2. rysunek z wyobraźni przestrzennej (często ćwiczenie umożliwiające wykazanie się znajomością konstruowania obiektów w perspektywie zbieżnej lub aksonometrii) lub
 • trzyetapowy: 1. rysunek z natury (martwa natura lub postać); 2. rysunek konstrukcji geometrycznych (sprawdza umiejętność konstruowania obiektów w perspektywie zbieżnej lub aksonometrii); 3. pracy z wyobraźni przestrzennej (stworzenie jakichś struktur przestrzennych z papieru lub rysunek z wyobraźni na zadany temat np. narysować zamek, domek dla lalek itp).

Architektura wnętrz

na uczelniach artystycznych i politechnicznych

Ukończenie tego kierunku pozwala zdobyć wiedzę umożliwiającą poruszanie się w zagadnieniach technicznych związanych z architekturą oraz rozwijają i pomagają kształtować wrażliwość twórczą. Student zdobywa wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego (wnętrz i wystaw), projektowania przedmiotów, technologii z tym związanych, materiałoznawstwa oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną.

Najczęstsze specjalizacje:

 • Projektowanie wystaw;
 • Projektowanie mebli;
 • Projektowanie wnętrz.

Egzamin jest zazwyczaj

 • dwuetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. ćwiczenie kierunkowe (często wymagane jest stworzenie jakiegoś projektu architektonicznego) lub
 • trójetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (często wymagane jest stworzenie jakieś kompozycji przestrzennej z papieru, lub narysowanie jakiejś konstrukcji architektonicznej)

Architektura krajobrazu

na uczelniach politechnicznych

Studenci tego kierunku zgłębiają wiedzą związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu (np. rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i potrzeby społeczne).

Od studentów wymaga się twórczych postaw plastycznych (uzdolnienia plastycznie, wyobraźnia i umiejętność niekonwencjonalnego ujmowania problemów) lecz oprócz zagadnień typowo projektowych (artystycznych i technicznych) studenci zdobywają obszerną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.

Najczęstsze specjalizacje:

 • Kształtowanie i ochrona krajobrazu;
 • Planowanie i projektowanie krajobrazu;
 • Projektowanie parków i ogrodów;
 • Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej / wielofunkcyjnego;
 • Kształtowanie terenów zieleni.

Egzamin najczęściej jest

 • dwuetapowy: 1. rysunek z natury; 2. rysunek z wyobraźni przestrzennej (najczęściej jakieś obiekty w przestrzeni lub w roślinnym otoczeniu) lub
 • trójetapowy: 1. rysunek z natury; 2. rysunek z wyobraźni przestrzennej; 3. praca z wyobraźni (stworzenia jakichś struktur przestrzennych z papieru).

Wzornictwo

na uczelniach artystycznych i politechnicznych

Kierunek dający studentom solidną wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych. Projektowanie form przemysłowych (design) to nie tylko zadbanie o ładny wygląd przedmiotów. Studia dają przygotowanie do samodzielniej pracy twórczej zarówno w sferze projektowej jak i technologicznej (materiałoznastwo, ergonomia, mechatronika itp.)

Najczęstsze specjalizacje:

 • Projektowanie form przemysłowych;
 • Projektowanie szkła / ceramiki;
 • Komunikacja wizualna;
 • Projektowanie ubioru / tkaniny;
 • Projektowanie biżuterii;
 • Projektowanie wnętrz;
 • Projektowanie mebla.

Egzamin jest zazwyczaj

 • dwuetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. ćwiczenie kierunkowe (często wymagane jest stworzenie jakieś kompozycji przestrzennej z papieru, lub zaprojektowanie jakiegoś obiektu) lub
 • trójetapowy 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (często wymagane jest stworzenie jakieś kompozycji przestrzennej z papieru, lub zaprojektowanie jakiegoś obiektu).

Scenografia

na uczelniach artystycznych

Studenci otrzymują wykształcenie przygotowujące do pracy w teatrze czy telewizji. Oprócz otrzymania gruntownej wiedzy z zakresu technik rysunkowych, malarskich i historii sztuki, studenci otrzymują także niezbędne przygotowanie z zakresu historii filmu i teatru, projektowanie przestrzennego oraz materiałoznawstwa. Poznają poszczególne fazy procesu powstawania spektaklu w jego fazie projektowej i realizacyjnej.

W niektórych uczelniach scenografia jest specjalizacją na kierunku Architektura Wnętrz.

Najczęstsze specjalizacje:

 • Projektowanie scenograficzne

Egzamin jest zazwyczaj trójetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (często wymagane jest stworzenie jakieś kompozycji przestrzennej z papieru lub zaprojektowanie jakieś formy architektonicznej).


Multimedia, Nowe Media, Intermedia

na uczelniach artystycznych

Kierunki przygotowujące do pracy w zawodzie artysty – filozofa wizualnego. Studenci zdobywając wiedzę z zakresu różnych technik wizualnych i akustycznych uzyskują sprawność w zakresie poruszania się w domenie nowych mediów audiowizualnych i wykorzystania ich do tworzenia intermedialnych form sztuki (video-art., performance, instalacje itp.). Studia z tego zakresu mogą być dobrym wstępem do studiów filmowych.

Najczęstsze specjalizacje:

 • Grafika multimedialna

Egzamin jest zazwyczaj trójetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (zrealizowanie jakieś formy sztuki nowoczesnej np. nakręcenie krótkiego artystycznego filmiku za pomocą własnej komórki, stworzenie performance na zadany temat itp.)


Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

na uczelniach artystycznych

Bardzo wymagające warsztatowo studia dla osób charakteryzujących się dużą cierpliwością i precyzją. Prócz typowych dla wszystkich kierunków na ASP zajęć z rysunku i malarstwa, studenci przyswajają zagadnienia z chemii, mikrobiologii, materiałoznawstwa, petrografii oraz projektowania. Zajęcia prowadzone są w pracowniach akademickich ale także na terenie obiektów zabytkowych.

Najczęstsze specjalizacje:

 • Konserwacja i restauracja malarstwa
  i rzeźby polichromowanej
 • Konserwacja i restauracja papieru i skóry
 • Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej
  i elementów architektonicznych

Egzamin jest zazwyczaj dwuetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura).


Rzeźba

na uczelniach artystycznych

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę na temat rzeźby jako odrębnej dyscypliny artystycznej, (pojmowanej jako pion sztuki zajmującej się kształtowaniem bryły i przestrzeni) a także doskonalą umiejętności warsztatowe i techniczne niezbędne w procesie realizacji projektów. Oprócz tradycyjnego przygotowania plastycznego (rysunek, malarstwo, historia sztuki) studenci uzyskują sprawność w zakresie wykorzystania tradycyjnych oraz najnowszych technik i technologii rzeźbiarskich.

Najczęstsze specjalizacje:

 • Obiekty rzeźbiarskie;
 • Rzeźba dla potrzeb konserwacji dzieł sztuki.

Egzamin jest zazwyczaj trójetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (często wymagane jest stworzenie jakieś kompozycji przestrzennej)


Edukacja artystyczna

na uczelniach artystycznych

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę nie tylko z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby czy historii sztuki ale także z metodyki nauczania, filozofii, fotografii, krytyki artystycznej. Po ukończeniu studiów są wykwalifikowanym plastykami ale także mają wiedzę z zakresu animacji kultury. Absolwent takiego kierunku zostaje gruntownie przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Może podjąć pracę w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie.

Najczęstsze specjalizacje:

 • Nauczycielska

Egzamin jest zazwyczaj

 • dwuetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), lub
 • trójetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (wykazanie się kreatywnym myśleniem)

Malarstwo

na uczelniach artystycznych

Kierunek edukujący artystów, przygotowujący do posługiwania się współczesnymi środkami przekazu artystycznego oraz tradycyjnymi technologiami malarskimi. Studenci otrzymują niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną do wykonywania zawodu artysty-malarza. Posiadają także umiejętność kreatywnego wypowiadania się na temat malarstwa i sztuk wizualnych.

Najczęstsze specjalizacje:

 • Malarstwo sztalugowe – tradycyjne działania malarskie
 • Malarstwo w architekturze – działania malarskie na „architekturze” (freski, murale itp.)

Egzamin jest zazwyczaj trójetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (malarstwo będące często rozwiązaniem jakiegoś problemu plastycznego lub odpowiedzią na słowo-hasło)


Fotografia

na uczelniach artystycznych

W Polsce fotografia co raz częściej występuje na uczelniach artystycznych jako specjalizacja na kierunkach graficznych lub intermedialnych. Na uczelniach zagranicznych stanowi odrębny kierunek nauczania.

Studia te kładą duży nacisk na wykształcenie absolwentów świadomych roli fotografii i współczesnych mediów elektronicznych. Studenci uzyskują umiejętności kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność tworzenia i zapisu obrazu ruchomego, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego w produktach edytorskich (wydawniczych) i multimedialnych (sieć www., CD-R interaktywne).

Egzamin jest zazwyczaj trójetapowy: 1. rysunek z natury (często postać), 2. malarstwo z natury (najczęściej martwa natura), 3. ćwiczenie kierunkowe (np. stworzenie serii zdjęć własną komórką, stworzenie serii zdjęć otrzymanym aparatem analogowym

Zaufały nam renomowane instytucje i organizacje

 • Urząd Marszałkowski
 • DFOP
 • ZLOP
 • ALVO Medical
 • MAXAM Sp. z o.o.
 • Fundacja FLIS
 • Powiat Głogowski
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie SZANSA
 • ZGM Głogów
 • SM Nadodrze Głogów
 • KM Głogów

  Sprawdź nas – na pewno się nie zawiedziesz

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Podziel się tą informacją

  Interesujące? Prześlij tę stronę swoim znajomym!