fbpx

Regulamin kursów językowych

 1. Mała Akademia oferuje wysoką jakość i skuteczność nauczania języka angielskiego.
 2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Słuchacza jest rozwiązanie odpowiedniego testu i bezpłatna rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Słuchacz otrzymuje schemat z indywidualną ścieżką rozwoju językowego oraz program kursu na dany rok szkolny.
 3. Grupy są tworzone w oparciu o wynik testu pisemnego i rozmowy z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb. Ilość osób w grupie wynosi bez względu na specyfikację wieku nie więcej niż 8 osób.
 4. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia oraz wniesieniu opłaty i jest akceptacją niniejszego Regulaminu, będącego integralną częścią Umowy. Słuchacze płacą wyłącznie za efektywne godziny; dni wolne od zajęć znajdują się w Harmonogramie Zajęć na www.MalaAkademia.glogow.pl
 5. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i native speakers posiadających odpowiednie kwalifikacje. Mała Akademia zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 6. Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności lektora. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia są odrabiane w innym terminie uzgodnionym wspólnie ze Słuchaczami.
 7. Słuchacz, który dołączył do grupy z opóźnieniem lub opuścił kilka zajęć z powodu choroby lub wyjazdu, nabywa prawo do trzech w roku bezpłatnych konsultacji tzw. tutorials.
 8. Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów.
  • grupy dzieci 
   • 7 – 13 lat – zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut 
  • grupy GE młodzieży oraz dorośli 19+ zajęcia 2x 90 min lub opcjonalnie dla młodzieży dwa razy po 60 minut 
  • grupy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych 2x 90min  Kursy intensywne i indywidualne odbywają się według odrębnych założeń.
 9. Szkoła zapewnia sobie prawo do zwiększenia liczebności grupy do 8osób w przypadku zmiany grupy przez Słuchacza lub nie zgłoszonej w biurze opłaty.
 10. Mając na uwadze sprawne funkcjonowanie szkoły, dyrekcja może:
  • podjąć decyzję o połączeniu grup mniejszych niż wymagane minimum oraz o zmianie terminu zajęć.
 11. W przypadku niewystarczającej ilości chętnych do powstania grupy, proponuje się zajęcia w innej grupie na swoim poziomie.
 12. Dla dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłat dostępny w siedzibie szkoły.
 13. Koszty kursów podane są w Cennikach.. Niedokonanie płatności w terminie może spowodować skreślenie Słuchacza z listy uczestników. Opłaty wnoszone nieterminowo są powiększane o kwotę 25zł -100zł w zależności od rodzaju kursu.
 14. Szkoła stosuje system rabatów zgodnie z Cennikiem. Klient ma prawo wyboru jednej zniżki, która mu najbardziej odpowiada. Łączna suma zniżek nie może przekroczyć 20% ceny kursu.
 15. Słuchacze są zobowiązani zaopatrzyć się w podstawowy podręcznik i zeszyt z ćwiczeniami.
 16. Materiały uzupełniające są w cenie kursu.
 17. Warunkiem kontynuacji nauki na kolejnym poziomie jest zaliczenie minimum 60% przewidzianych w programie testów na ocenę pozytywną. Słuchacze otrzymują Oceny Postępów w lutym i czerwcu oraz świadectwo ukończenia danego poziomu zaawansowania na zakończenie roku .
 18. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia, bez względu na czas trwania nieobecności czy powód. Istnieje możliwość nadrobienia materiału podczas zalecanych ze względów metodycznych dyżurów lektorów tutorials (pkt 7).
 19. W przypadku rezygnacji z kursu, za termin rozwiązania umowy uważa się ostatni dzień miesiąca, w którym została zgłoszona pisemna rezygnacja w biurze szkoły. Zwroty płatności przyznawane są według Tabeli Zwrotów dostępnej w biurze
 20. Słuchacze mają prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki zgodnie z jej Regulaminem.
 21. Od Słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach, dewastacji sal, kradzieży oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe. Studenci są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych podczas zajęć.
 22. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci poza godzinami zajęć, stąd prosimy Rodziców o zapewnienie im odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Prosimy o nie pozostawianie rzeczy osobistych bez nadzoru; rzeczy znalezione są do odbioru w siedzibie.
 23. Szkoła Mała Akademia zobowiązana do przestrzegania praw autorskich i zastrzega sobie prawo do kopiowania materiałów wyłącznie zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi zasadami.
 24. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć w swoich broszurach, na stronie internetowej lub w witrynie szkolnej.
 25. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag prosimy uprzejmie o kontakt z lektorem, biurem szkoły lub z dyrekcją: tel. +48 781 524 147; e-mail: info@MalaAkademia.glogow.pl . Szkoła przeprowadza w listopadzie i maju ankiety oceny kursów – prosimy uprzejmie o współpracę. Analizy ankiet znajdują się w dziale Referencje stronie na www.MalaAkademia.glogow.pl
 26. Skargi i Wnioski należy składać w formie pisemnej w biurze szkoły lub przesyłać listownie na adres jednej z siedzib (KONTAKT). Przesłane skargi/wnioski zostaną rozpatrzone w okresie do dwóch tygodni.
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół z przyjemnością pomoże Państwu w każdej chwili z każdym ogólnym lub technicznym pytaniem, jak również z sugestiami i komentarzami.